Hoe raak ek deel van ‘n wenspan?

Ek het die week die waarde van iets totaal misgekyk. My vrou bring ‘n tafeltjie by die huis aan. Na een kyk besluit ek toe dat ons sopas vuurmaak hout vir die kaggel bygekry het. So met ‘n brom in die hart, begin ek tog om die tafel Vrydag middag af te skuur en wat ‘n juweel kom na vore! Het jy ook al die waarde van iets totaal misgekyk?

Vandag praat ons oor die waarde van iets wat ons gewoonlik totaal onderskat…

Watter storie vertel die Bybel?

Die hele Bybel kan opgesom word, as ‘n verhaal waarin die Here vir Hom ‘n familie bou wat Hom liefhet, Hom eer en wat op die ou end saam met Hom sal heers. Selfs Sy natuur is die van ‘n Familie: Hy is Vader, Seun en Heilige Gees.

Rom 8:15 Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie; nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak…

Wedergeboorte maak van ons die Here se familie. ‘n Familie waarin ons vryheid het en waar geen vrees kan lewe nie!

Gal 4:7 Jy is dus nie meer ‘n slaaf nie; jy is nou ‘n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.

Wanneer ons Sy kinders word, skuif ons klem van ‘n spesie wat stry om te oorleef, na ‘n familie met ‘n erflating. Ons kan nou deel in die familie skatte!

Efe 1:18  Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het.

Wat sluit hierdie erfenis in?

Eerstens word ons verander in mense wat vir ewig gaan lewe en vir altyd deel van die Koning se familie sal wees.

Tweedens begin ‘n transformasie proses, wat ons geleidelik verander om volledig soos Christus te word.

2 Kor 3:18  Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe.

Derdens word ons vry gemaak van alle pyn, die dood en lyding.

Openb 21:4  Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” 

Vierdens: Wag daar ‘n beloning op ons, vir ons dienswerk.

Vyfdens gaan ons deel in die heerlikheid van Christus.

Rom 8:17  En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. 

‘n Plek waar ons kan behoort…

Ons is nie net geroep om te glo nie, maar ook om te behoort!

Efe 2:19  Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. 

1Tim 3:15  Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. 

Is dit moontlik dat ons dalk tot dusver die belangrikheid van die gemeente onderskat het? Hierdie woorde in 1 Tim 3:15 het behoorlik in my ore weerklink: Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. 

Ons is geskep vir gemeenskap, gevorm vir vriendskap en bedoel vir familie!

As Christene is daar net een manier waarop elkeen van ons, ons rol en doel in die liggaam kan ontdek. Jy ontdek jou doel in die lewe deur jou verhoudinge met ander.

Sonder verhoudinge sal jou geestelike lewe uiteindelik verlep, verdroog en ophou bestaan.

Efes 4:16  Uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. 

Hier volg die belangrikste woorde van vandag se boodskap:

Die kerk is die Here se agenda vir die wêreld…

In hierdie woorde van Jesus aan Petrus, hoor ons hoe sterk Jesus oor Sy kerk gevoel het:

Mat 16:18  En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 

Jy het reg gehoor. Die kerk is onuitwisbaar en sal vir ewig bly staan. Dit sal selfs die heelal oorleef en jou doel saam met dit!

Die kerk is so betekenisvol dat Jesus Sy lewe daarvoor gegee het. Hy het aan ‘n kruishout daarvoor gesterf…

Efe 5:25  Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. 

Die Bybel noem die kerk die Bruid van Christus en ook die Liggaam van Christus. Mense wat een of ander probleem met die kerk het, is soos iemand wat vir ‘n man sê: Ek hou van jou, maar ek het ‘n probleem met jou liggaam en met jou vrou!

Het jy al ooit daaraan gedink, dat die enigste Christene wat in die Bybelse tyd nie deel van ‘n plaaslike gemeente was, diegene was wat moes uitgaan, omdat hulle onder dissipline a.g.v. een of ander sonde was. Om nie deel van die liggaam te wees nie, was ongewoon en onnatuurlik.

Hoekom het ons ‘n kerk familie nodig?

Die kerk familie definieer jou as ‘n egte gelowige

In daardie dae was iemand óf deel van die skare, óf ‘n dissipel van Jesus.

Joh 13:35  As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” 

Ons eenheid en liefde vir mekaar, is die bewys van ons toewyding en liefde vir Hom

Niemand kan op sy eie die liggaam van Christus wees nie – ons het mekaar daarvoor nodig. Onthou dat eenheid nie net ‘n idee is nie. Dit is ook om in die praktyk saam te wees en saam te leef. Ons kan nie deel van die globale liggaam wees, sonder dat ons, ons kant bring by ‘n lokale liggaam. Dit is eenvoudig onmoontlik!

Die kerk familie maak jou los van self-gesentreerde isolasie

Die gemeente is die klaskamer waar ons leer om met die res van ons geestelike familie klaar te kom.

Dit is die plek waar ons leer om ervaringe te deel en oorwinnings te vier.

1 Kor 12:26  As een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. 

Dit is net in ons kontak met gewone mense, wat foute en tekortkominge het, waar ons leer om die beginsels van die Nuwe Testament toe te pas. Dit is die plek waar ons leer om met ons gawes te “verf” en waar ons die kuns van wysheid bemeester.

Dit is hier waar toewyding groei na vriendskap en waar interafhanklikheid betekenis kry. Wanneer laas het jy die voorreg gehad om van iemand afhanklik te wees, of die eer en vreugde ervaar om ‘n afhanklike by te staan?

Die kerk familie ontwikkel jou geestelike spiere

Kerkdienste alleen sal jou nooit ten volle geestelik volwasse kan maak nie.

Efe 4:16  Uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. 

Dit is maklik om heilig te voel sonder dat iemand rondom jou, jou voorkeure frustreer. Al wat dit is, is ‘n valse gevoel van heiligheid. Die Bybel sê: Hy wat homself afskei soek sy eie belang…

Ware volwassenheid duik net in verhoudings op. Ons het meer as net die Bybel en die Heilige Gees nodig, om geestelik op te groei. Ons het ook mekaar nodig…

Die liggaam van Christus het jou nodig

1 Kor 12:7  Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. 

Die Here het jou plaaslike gemeente ontwerp, om die plek te wees waar jy in veiligheid die gawes wat Hy vir jou gegee het, te kan ontdek. Jesus het nooit belowe om jou bediening te bou nie, Hy het belowe om Sy kerk te bou.

Die kerk help jou om in Jesus se missie te deel

Hy het elkeen van ons vir sekere goeie dade bestem.

Efes 2:10  Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het. 

Elkeen van ons het iets nodig om voor op te staan in die oggend, waarvoor ons ons lewens kan aflê. Dit is die bron van lewensvreugde. Sonder oorwinnings vir die Koning, het die lewe geen betekenis meer nie.

Die kerk is die Here se instrument op aarde. Sy doel vir ons en deur ons, is slegs moontlik binne daardie grense.

Die Familie help dat ek nie terugval nie

Niemand is immuun teen versoeking nie.

Heb 3:13  Maar solank daar nog ‘n “vandag” is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. 

Let wel dat die Woord nie sê dat ons mekaar moet keer om te sondig nie, maar wel dat ons mekaar moet help dat die sonde ons nie verhard nie. Ons gewete word verhard wanneer ons aanhou om ‘n spesifieke sonde te doen. Die liggaam maak ruimte vir beide genade, wanneer iemand ‘n fout maak én vir dissipline, wanneer iemand aanhou om dit te doen.

Heb 13:17  Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie; anders het dit vir julle geen nut nie. 
Heb 13:18  Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. 

Jou keuse

Toe jy wedergebore geraak het, het jy outomaties deel van die Here se globale familie geword. Vandag moet jy egter die keuse maak om ook deel te wees van ‘n plaaslike familie.

Die verskil tussen ‘n kerkganger en ‘n lid van die plaaslike familie, is die diepte van jou toewyding. Kerkgangers is toeskouers wat van die kantlyn af toekyk, terwyl familielede betrokke raak.

Toeskouers is verbruikers… Lede lewer ‘n bydrae.

Toeskouers soek die voordele van ‘n kerk sonder die verantwoordelikheid van familie-wees.

Raak deel en bewys so jou toewyding. Iemand het eendag gesê:

God wants you to love real people, not ideal people.

Hand 2:42  En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. 
Hand 2:43  En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. 

Similar Posts