Hoe herstel ek van die lewe se rampe?

Wanneer die lewe se rampe ons tref en dit tref ons almal, is hoe ek daarop reageer, deurslaggewend vir  ‘n positiewe ingesteldheid op die lewe.  

Prediker 8:14:

Dit is ’n nietigheid wat op die aarde gebeur, dat daar regverdiges is met wie dit gaan volgens die dade van die goddelose en dat daar goddelose is met wie dit gaan volgens die dade van die regverdiges; so sê ek dan dat dit ook nietigheid is.

Prediker 9:1-2:

Want dit alles het ek ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, liefde sowel as haat; die mens weet niks van wat hom voorlê nie. 2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ’n eed.

Ek het twee jaar gelede by ‘n besigheid selgroep gevra, of daar enige behoeftes is waarvoor ons kan bid?  Die oorgrote meerderheid het egter nee gesê en dat alles wel is met hul lewens. Elfuur dieselfde aand begin die een na die ander ramp ons selfamilie tref! Dit was nie sommer net klein dingetjies wat met hulle gebeur het nie.  Dit was traumaties gebeurtenisse:  emosionele verbrokkeling van verhoudinge en finansiële lewensbedreigende rampe.  As ‘n selfamilie het ons saamgestaan en mekaar ondersteun, saam gebid, saam gehuil en mekaar bemoedig. In hierdie tyd het ek waargeneem hoe elkeen dit hanteer het en dit is wat ek graag met u wil deel.

Pastor Rick Warren het so paar jaar gelede deur geweldige persoonlike storms gegaan.  Sy vrou het borskanker gekry; sy seun het selfmoord gepleeg en Rick het  as gevolg van al hierdie traumatiese gebeure ’n hartaanval gekry. Hy sê dat die lewe nie ’n op en af pad is nie, maar eerder soos twee treinspore wat ’n meter en ’n half uitmekaar loop.  Een oomblik loop alles reg op die linkerspoor en die volgende oomblik spring dit oor op die regterspoor, waar die hel om jou losbars.

HOE REAGEER EK AS EK DIE RAMP “ONTMOET”?

Laat eerstens jouself toe om hartseer te wees:

Die meeste mense is van kleins af geleer om hul trane te sluk en dit dadelik af te vee, sterk te wees, op hul tande te byt en vas te byt. Later jare begin hul liggame egter om te protesteer teen al die opgeboude stres en allerhande siektes pak hul beet.  Dit is goed om te huil, want dan kan jy getroos word.

Psalm 62:8:

By God is my heil en my eer; die rots van my sterkte, my toevug is in God.

Mense dink ek is ’n “sissy” of ’n swakkeling as ek emosioneel raak – wel, dan is ek in goeie geselskap.

Johannes 11:33-38:

Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoë geword in Sy gees en Hom ontstel. 34 en gesê: Waar het julle hom neergelê?  Hulle sê vir Hom: Here, kom kyk. 35 Jesus het geween. 36 Die Jode sê toe: Kyk, hoe lief Hy hom gehad het! 37 En sommige van hulle sê: Kon Hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? 38 En Jesus het weer in Homself geweldig bewoë geword en by die graf gekom.  En dit was ’n spelonk en ’n steen het daarteen gelê.

Wanneer jy deur ’n swaar tyd gaan, help dit nie om net aan te hou hardloop asof niks gebeur het nie.  Maak tyd om jou af te sonder en skryf jou emosies en ervarings neer op papier as jy moet.  Erken jou verliese, of vrese, of hartseer, want Vader God wil jou troos.

2 Korinthiërs 1:3-4:

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting 4. wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.

Wees tweedens bereid om hulp van andere te ontvang:

Daar is baie keer mense wat gereed staan om dit waarmee Vader hulle gesalf het, te gebruik om jou mee te bedien, want dit is hoe die liggaam van Jesus Christus werk.  As een lid ly, ly die hele liggaam.  Kyk maar hoe pyn jou hele liggaam as jy jou kleintoontjie stamp.

Galasiërs 6:2:

Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

Trots en hoogmoed is egter ’n groot blokkasie vir die funksionering van Jesus se liggaam volgens Gal. 6:2.

Weier derdens om verbitterd te raak en bitter te bly:

Woede, hartseer of depressie is oorkombaar wanneer ons toelaat dat ons getroos word, maar nie bitterheid nie, want bitterheid het ’n wortelsisteem wat baie moeilik is om uit te roei.

Hebreërs 2:15:

 …en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerney onderworpe was.

Wanneer ’n ramp my tref en ek verbitterd begin raak teenoor God en my mede-gelowiges, sny ek my af van die liggaam van Christus en so bestry ek my eie voorspoed.

Spreuke 18:1:

Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.

DAAR IS ’n TEENMIDDEL VIR BITTERHEID

Gee my regsaak oor aan God:

1 Petrus 2:22-23:

Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie; 23 wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel;

Aanvaar die dinge wat jy nie kan verander nie:

Jesaja 43:18:

Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.

Plaas jou fokus op wat oorgebly het en nie op wat jy verloor het nie:

1 Thessalonicense 5:19:

Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

Onthou wat belangrik is:

Lukas 12:13-15, 21:

En een van die skare sê vir Hom: Meester, sê  vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. 14 Maar Hy antwoord hom: Mens, wie het My as ’n regter of deler oor julle aangestel? 15 En Hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besitting nie.21 So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.

Onthou jy het ’n Vader wat onsigbaar is vir andere, maar wel sigbaar is in die funksionering van die Liggaam van Jesus Christus.

Johannes 13:35:

Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.

1 Johannes 4:8:

Hy wat nie lefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.

Vertrou met jou hele hart op jou Vader:

Mattheus 11:26-30:

Ja, Vader, want so was dit U welbehae. 27 Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. 28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee. 29 Neem my juk op julle en leer van My, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele; 30 want my juk is sag en my las is lig.

Hy nooi ons uit om te midde van ons storms of rampe, na Hom toe te hardloop en ons harte by Hom te laat rustig raak.

Psalm 112:7-8:

Hy vrees nie vir slegte tyding nie; sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. 8 Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teëstanders neersien.

Hy het ’n plan met ons lewens:

Jeremia 29:11:

Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Glo dit en dank Hom daarvoor.

Die ramp is tydelik, maar God is ewig!:

Psalm 46:2-3:

God is vir ons ’n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. 3 Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see.

Wanneer ek terugkyk na ons selfamilie, sien ek hoedat hulle deur hierdie prosesse gewerk het, te midde van hul rampe en hoedat hul verhouding met Vader God gegroei het.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *