Sleutels vir ‘n Bo-natuurlike Voordeel

Romeine 14:16-18:

16 Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie. 17 Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. 18 Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.

Geen aardse besitting, magsbasis, roem, aansien, of prestasie kan hierdie tipe lewe vir my waarborg nie.  Dit is net ons Hemelse Vader wat daardie waarborg kon verseker in Jesus Christus se koms, lyding, kruisdood en opstanding.

Hy het sonde vir ons geword, sodat ons Sy Geregtigheid kon word, wat beteken dat dit is asof ons nog nooit gesondig het nie.  Dit is geen rede vir hoogmoed nie, maar slegs dankbaarheid.

Hy het die vyandskap a.g.v. my sondige natuur en sondes aan die kruis weggeneem en vrede met Vader God in my hart kom vestig. Hy het deur al bogenoemde die reg verdien om die Vader te vra dat ons die bo-natuurlike voordeel van die blydskap van die Heilige Gees kon ontvang en beleef.

Geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees is absoluut bo-natuulik en dit is die enigste lewe wat God ons Vader plesier verskaf en wat ‘n atmosfeer van agting en respek by mense opwek.

My fokus bepaal dus my rigting en eindbestemming.  Jesus sê in Mat. 6:33 dat ek dit my fokus moet maak en hou, dan sal Hy my oorval met alles wat ek nodig mag hê om my lewenstaak uit te voer.

Mattheus 6:33:

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtiheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Soek ‘n aktiewe aksie en inspanning tot ek vind wat ek soek. Geen aardse besitting, magsbasis, roem, aansien of prestasie kan hierdie tipe lewe vir my waarborg nie.  Dis net Vader God wat hierdie waarborg kon verseker in Jesus Christus.

Ongelukkig is daar soms verwarring wat my fokus en aandag aftrek van my lewensinspirasie:  Die Koninkryk van God!

Die wet van vergelyking steel my fokus en verwar my en beroof my van my enigste ware lewensinspirasie, naamlik die koninkryk van God. Wanneer ek nie meer fokus op die Koning en Sy ryk nie, begin ek myself meet en vergeyk met andere om my.

Mattheus 7:1-2:

1 Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie.  2 Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.

2 Korinthiërs 10:12:

Want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulleself aanbeveel nie.   Maar omdat hulle hul met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig.

Wanneer ek andere meet teen ‘n ideaal, norm, waarde, opinie, rolmoedel, voorbeeld, Christenskap, werksetiek of gesagsfiguur en daardie persoon skiet te kort, dan skryf ek baie keer so ‘n persoon af. Ter wille van familie of werksverantwoordelikhede of verpligtinge, verdra ek so ‘n persoon, maar ek kies om my respek, eer en liefde vir so ‘n mens te verruil vir minagting.

Paulus sê dat ek dwaas is as ek myself vergelyk met andere.  Die rede is dat ek, of die ander persoon, altyd tweede gaan kom, want ek gaan of minderwaardig of meerwaardig voel in my eie oë.

HIER VOLG ‘N PAAR GEVOLGE VAN VERGELYKING

Soos reeds aangedui, dink ek, ek is beter

Soms ervaar ek, ek sal nooit by die standaard bykom nie en trek terug in vrees, depressie, selfbejammering of passiwiteit.

Ek beskou my as die enigste regte standaard en ek minag almal rondom my.

Romeine 14:10:

Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal amal voor die regterstoel van Christus gestel word.

Ek sien myself as die enigste een wat reg is.

Romeine 14:2-6:

Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. 3 Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie, nie verag nie; en hy wat nie eet nie, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. 4 Wie is jy wat die huiskneg van ‘n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. 5 Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk.  Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. 6 Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want  en hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here nie, en hy dank God.

Ek matig myself aan om te besluit dat die ander persoon nie kan verander nie en ek die enigste God verkose persoon is.

Romeine 14:13:

Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.

Ek werk teen God en nie saam met Hom nie.

Romeine 14:20:

Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie.  Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is.

Ek veroorsaak verdeeldheid in die liggaam van Christus

Romeine 14:19:

Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

Ek steel my en andere se geregtigheid, vrede en blydskap.

Romeine 14:17 & 22:

17 Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. 22 Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God.  Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie.

Ek raak depressief.

Romeine 14:23:

Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

Ek breek mense af en tas hul identiteit aan.

Romeine 14:15:

Maar as jou broer deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie.  Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie.

Ek veroorsaak ongesonde kompetisie en breek familielewe op.

Ek fokus meer en meer op eie vermoëns of onvermoëns as op Christus se vermoë.

Ons is radikaal verskillend van mekaar in ons DNA, vingerafdrukke, agtergrond, ervarings, seisoene, funksies, gawes en roeping.  Om dus onsself met mekaar te vergelyk, is om ons verskille te ontken en almal te dwing om soos ek/ander te wees.

OPLOSSING

Kies om eerder te dien as om te vergelyk!

Romeine 15:1-6:

1 En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. 2 Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. 3 Want ook Christus het Homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is: Die smaadhede van die wat U smaad, het op My geval. 4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê. 5 En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eengesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus,  6 sodat julle die God en Vader van onse Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik.

Fokus op Sy Koninkryk en jy sal God plesier en aanvaarbaar wees vir andere.

Romeine 14:18:

Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mens geag.

Wees geduldig met alle ander mense en met jouself en wees sensitief vir die Heilige Gees. Dit is ‘n getuienis van die ware Koninkryk!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *