Leef as ‘n profeet

Wanneer die meeste mense tot bekering kom, glo hulle dat hulle so vinnig as moontlik moet begin praat en preek.  

Daar was ‘n man in die Bybel wat absoluut die teenoorgestelde gedoen het, maar die grootste impak op die geskiedenis gehad het. Ons almal ken vir Abraham as die vader van geloof, maar die wêreld het hom as ‘n baie groot profeet geken.

Genesis 20:6-7:

6 Daarop antwoord God hom (Abimeleg) in die droom: Ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en Ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen My te sondig nie. Daarom het Ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie.

7 Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is ’n profeet; en hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort.

Ek glo dat daar verskillende roepings en gawes is, soos leermeesters, evangeliste wat baie praat, maar ek glo dat die Bybel nie verniet sê dat alle wedergebore gelowiges kinders van Abraham is en dat dieselfde geestelike DNA in ons gees vloei.

Abraham het nie blaam geskuif, of baie redenasies, praatjies, verskonings en opinies toegelaat in sy verhoudinmg met God nie. Hy het onmiddelik onderskei wanneer God met hom praat, dit gesien, verstaan, geglo, geduldig gewag, hom daarin verheug en dadelik tot aksie oorgegaan.

Josua 24:

2 Toe sê Josua vir die hele volk: “So sê die Here die God van Israel: Lank gelede het julle voorvaders – onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor – anderkant die Eufraat gewoon en hulle het ander gode gedien. 

3  Ek het julle voorvader Abraham anderkant die Eufraat geneem en hom die hele Kanaän laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het Ek vir Isak gegee, 

5  Ek het vir Moses en Aäron gestuur en Ek het Egipte met rampe getref soos Ek dit goedgevind het. Daarna het Ek julle uitgebring: 

6  Ek het julle voorvaders uit Egipte gebring, en toe hulle by die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaens en ruiters. 

Al was Abimeleg ‘n afgodedienaar, was hy oop vir God en het hy Sy stem gehoor. Omdat hy dadelik gehoorsaam was, het hy God se plan gesien, dit verstaan en omhels, al het dit hom ‘n prys gekos.

Johannes 8:56:

Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy My dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly.

Omdat Abraham in ‘sincro’ was met God se plan, het hy God op aarde gemanifesteer. Wanneer die heidene na Abraham se lewe gekyk het, het hulle deur sy lewe gesien dat God leef. Daarom lees ons in die Ou Testament:

Eksodus 4:

1 Toe antwoord Moses en sê: Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê: Die HERE het nie aan jou verskyn nie?

2 Daarop vra die HERE vir hom: Wat is daar in jou hand?

3 En hy antwoord: ’n Staf. En Hy sê: Gooi dit op die grond. Toe gooi hy dit op die grond, en dit het ’n slang geword; en Moses het daarvoor gevlug. 

4 Toe sê die HERE vir Moses: Steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het ’n staf in sy hand geword —

5 sodat hulle kan glo dat die HERE, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, aan jou verskyn het.  Dat die volk dan sal glo dat Moses van God kom.

Omdat Abraham sy hele lewe ingerig het om God te verheerlik, het God vertroue in hom gekry en ‘n vriendskap met hom gebou.

2 Kronieke 20:

7 Het Ú, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uit verdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie?

Hierdie vriendskap het so ver ontwikkel, dat God ‘n ewige verbond met Abraham gesluit het, dat God hom tot ‘n seën sou maak vir die hele wêreld.

Genesis 12:1,2,3:

1 En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

2 En Ek sal jou ’n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n seën sal wees.

3 En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word 

Dit is nou net hier waar ek en jy inkom…

Galasiërs 3

13 Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word — want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang

14 sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Kom ons kyk wat hou hierdie seën vir jou en my in:

EEN: Soos Abraham moes wegtrek tussen die afgodsdienaars uit, wag daar ‘n reis op jou.

Genesis 12:

1 EN die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.

Hebreërs 11:

8 Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ’n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.

9 Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ’n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.

10 Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.

TWEE: Abraham moes inval by God se tydskedule.

Handelinge 7:17

En namate die tyd van die belofte wat God aan Abraham met ’n eed beloof het, nader kom, het die volk toegeneem en vermeerder in Egipte 

DRIE: Abraham het geduldig gewag op God se belofte.

Hebreërs 6:

13  Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het Hy, omdat Hy by geen meerdere kon sweer nie, by Homself gesweer en gesê:

14 Voorwaar, Ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder.

15  En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. 

VIER: Soms moes hy na sy vrou luister.

Genesis 17:

5  Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ’n vader van ’n menigte van nasies.

Genesis 21:

12  maar God het vir Abraham gesê: “Moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. 

VYF: Abraham het so met God gewandel, dat Israel en selfs ons vandag nog ervaar dat ons in Vader God se gedagtes is, en bly.

Eksodus 2:

24 En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan Sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob.

2 Konings 13:

23  Maar die HERE was hulle genadig en het Hom oor hulle ontferm en Hom tot hulle gewend ter wille van sy verbond met Abraham, Isak en Jakob; en Hy wou hulle nie vernietig en tot nog toe nie van sy aangesig wegwerp nie. 

SES: Abraham het die verbond met God gehou ter wille van ons, sy nageslag, al het hy vir baie jare geen vrug gesien nie.

Genesis 12:

7  Daarop verskyn die HERE aan Abram en sê: Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee. Toe bou hy daar ’n altaar vir die HERE wat aan hom verskyn het. 

SEWE: Dit was tydens hierdie wagtydperke, wat Abraham geleer het om God te aanbid:

Genesis 12:

8 En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bet-el en sy tent opgeslaan tussen Bet-el aan die weste- en Ai aan die oostekant, en daar vir die HERE ’n altaar gebou en die Naam van die HERE aangeroep.

AGT:   Hy het profeties die hele Kanaän deurgetrek, altare gebou en die hele pad waarop Josef en Maria met Jesus sou vlug, na Egipte, gestap:

Genesis 12:

10 En daar was hongersnood in die land, sodat Abram na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef; want die hongersnood was swaar in die land.

16 En hy het goed gedoen aan Abram om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. SO het Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee, aan silwer en goud.

Genesis 13:1,2,14,15-18 14 

En die HERE sê vir Abram nadat Lot van hom geskei het: Slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste; 15 want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. 16 En Ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. 17  Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want Ek sal dit aan jou gee. 18 Toe het Abram al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre wat by Hebron is; en hy het daar vir die HERE ’n altaar gebou. Toe het Abram al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre wat by Hebron is; en hy het daar vir die HERE ’n altaar gebou. 

NEGE: Omdat Abraham in ‘n verbond met God was, was hy geseënd ten spyte van die foute wat hy gemaak het.

Genesis 13:

8 Toe sê Abram vir Lot: Laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie; ons is mos broers.

9 Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af; gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan.

10 Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het; voordat die HERE Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die tuin van die HERE, soos Egipteland.

11 En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei.

12 Abram het bly woon in die land Kanaän, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan.

TIEN:  Abraham het geveg vir sy familie.

Genesis 14:

14  Toe Abram hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is, laat uittrek, driehonderd-en-agtien, en hulle tot by Dan agtervolg —

ELF:  Abraham het geleer om ‘n tiende te gee vir die werk van die Here.

Hebreërs 7:1-2:

Want hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het; aan wie Abraham ook ’n tiende deel van alles gegee het — hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;

TWAALF:  Ten spyte van alle teëstand het Abraham geglo dat Jesus Christus, sy geregtigheid is.

Jakobus 2:

21 Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke?

23 En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ’n vriend van God genoem.

DERTIEN: Alle verbonde sal getoets word, net soos die verbond wat God met Abraham gehad het:  

Genesis 22:

1 Ná hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!

8 En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ’n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.

Net so word ons getoets of ons in die verbond wat ons met God het, wandel.

Johannes 13:

34 ’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.

35 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.

1 Johannes 4:

20 As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy ’n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?

21 En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.

VEERTIEN: Net soos Abraham sal ons, wanneer ons hierdie toets slaag, groot wonders en tekens in 2020 beleef!

Psalm 105:

41 Hy het ’n rots oopgemaak, en waters het gevloei; dit het geloop deur die dor plekke — ’n rivier!

42 Want Hy het gedink aan sy heilige woord, aan Abraham, sy kneg.

43 En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel.

44 En Hy het aan hulle die lande van die heidene gegee, en wat deur volke met moeite verwerf is, het hulle in besit geneem,

Romeine 4:

20 En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee

21 en was ten volle oortuig dat Hy ook die mag het om te doen wat Hy beloof het.     

22 Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken.

23 Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie,

24 maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat Jesus, onse Here, uit die dode opgewek het,

25 wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking.

Ons fokuspunt is dus:   

Hoor…

Sien…

Verstaan… ‘

Verheug jou…

Wag geduldig…

Doen in gehoorsaamheid!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *