‘n Standvastige hart

Die krag van n boom lê in sy wortels. Sy wortels verskaf vog, voeding en stabiliteit, veral teen storms, oorstromings en droogtes

2020 gaan finansieel dalk nog slegter lyk as 2019 en daarom is dit so belangrik om na ons wortels te kyk, of dit stewig in God se genade en liefde gewortel is.

Efesiërs 3:14-19:

Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.

Wanneer ek in God die Vader se liefde en genade gewortel is, sal ek die storms van die lewe kan deurstaan. Indien ek egter bitterheid in my hart toelaat, sal ek agter raak in die Vader se liefde en genade.

Hebreërs 12:15:

…en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.


Die teëlaarde van Vader God se liefde en genade is waar my wortels in moet groei vir voeding, vog, weerstand en standvastigheid teen die storms van die lewe.


Spreuke 4:23 (NLT):

Guard your heart above all else, for it determines the course of your life.


Waar is jou hart?

Ons hart is ‘n kombinasie van ons gees en siel. Ons gees is wedergebore en is waarlik na God se natuur geskep – Die ou natuur is verby – kyk alles het nuut geword. My siel is egter nie gered nie.

Fil.2:12:

Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing.


So wanneer die Woord van my hart praat, dan is dit die kombinasie van my wedergebore gees en my ongeredde hart.


Jakobus 3:10-11:

Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie?

Jeremia 17:9-10:  

Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.


So ons hart is bedrieglik, omdat ons siel nog nie 100% gered is nie en selfsug en eie wil daar vasgenael sit en ons hart in rigtings stuur wat baie gevaarlik en ongehoord is.

Psalm 139:23:

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes.

Indien ek nie my hart ken nie, sal ek nie eens weet wat verkeerd is in my lewe en wat dit aan mense om my veroorsaak nie

‘n Verkeerde hart is:

Bedrieglik vir myself en andere

Die bron van goed en kwaad in my lewe

Die oorsaak dat sekere dinge en verhoudinge skeefloop

Die geheime agenda plek vanwaar ek mense oordeel, intimideer, manipuleer en tot my eie voordeel gebruik.

Psalm 12:3:

Hulle praat leuens, die een met die ander; met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig.

Hoe kan ek en jy dan ‘n hart ontwikkel wat die Koning van die konings huisves en onderwerp aan Sy wil, as my hart dan bedrieglik is bo alle dinge?

Psalm 112:1:

Welgeluksalig is die man wat die Here vrees,  wat ‘n groot welbehae in sy gebooie het.

Eerstens is respek en eerbied vir Vader God die beginpunt van ‘n liefdesverhouding. Intimiteit kan nie sonder eer en respek in my hart groei nie. Dit is die teëlaarde vir ‘n gesonde, rein hart.

Psalm 112:2:

Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde; die geslag van die opregtes sal geseën word.

Tweedens is opregtheid die rioolstelsel van my hart wat alle onsuiwerheid afvoer deur belydenis

Psalm 112:3-4:

Oorvloed en rykdom is in sy huis; en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Vir die opregtes gaan Hy op as ‘n lig in die duisternis:  genadig en barmhartig en regverdig.

Derdens is my hart gegrond in God se “mercy” (barmhartigheid), regverdigheid en genade.

Psalm 112:5:

Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg.

En dit maak van my ‘n vreeslose gewer met ‘n barmhartige hart, wat nie bang is om meegevoel te toon en voete daaraan te gee nie.

Psalm 112:6:

Want hy sal nooit wankel nie; die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.”

Vierdens sal so ‘n hart nie wankel nie, maar standvastig wees in alles wat hy doen en se

Psalm 112:7:

Hy vrees nie vir slegte tyding nie; sy hart is gerus, vol vertroue op die Here.

Vyfdens vrees hy geen slegte tyding in 2020 nie, want sy hart is standvastig in God ons Vader se goedheid, liefde en “mercy” gewortel.

Psalm 112:8:

Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teëstanders neersien.

Sesdens durf hy vreesloos die vyand aan en bly kalm in sy hart.

Psalm 112:9-10:

Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg;  hy kners met sy tande en smelt weg; die begeerte van die goddelose mense vergaan.

Sewende oes hy eer en respek omdat eer en respek vir God en Sy Woord gevestig het in sy hart.

Jesus het gesê die koninkryk is in ons harte.

Lukas 17:20-21:

En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê: Kyk hier! Of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Kom ons eer en respekteer die Koning, Jesus Christus, in ons harte in 2020, sodat ons ‘n standvastige hart kan ontwikkel wat die storms kan deurleef!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *