Betree die toekoms

Jesaja 43:1-5:

“Maar nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere — hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want Ek is die HERE, jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland; Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.”

Jesaja 43:18,19:

“Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.”

Filippense 3:14:

“Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.”

Wanneer ons die Woord van die Here lees en ernstig opneem, sal ons hoop hê vir 2020!

Ons hoop of verwagtiging lê nie in die verandering van ons omstandighede nie, maar in die versekering dat Vader God ons liefhet, deeglik van ons situasie bewus is en absoluut belowe dat ons dit nie alleen hoef deur te maak nie

Daar is egter ‘n groot voorwaarde om bogenoemde te ervaar en dit is dat ek geen vrees moet toelaat in my lewe en die dinge van die verlede moet vergeet.  Ignoreer die vorige dinge en strek jou uit na ‘n begeerte om 24/7 in Vader God se teenwoordigheid te leef.

Eerstens:  Vergeet die dinge van die verlede:

Teleurstellings, seerkry, mislukte inisiatiewe, sondes, verwondings en selfverwyte is geneig om my van binne af stelselmatig af te breek en te laat twyfel of God lief is vir my en daar is vir my.

Die volk Israel het getwyfel of God regtig omgee en of Hy belangstel om hulle as ‘n volk te help in ‘n baie moeilike tyd van hul bestaan.

Juis vir hierdie doel het die Heilige Gees vir Jesaja opgewek, om langs hul as volk te kom staan en hul te bemoedig om nie te vrees nie, maar om absoluut moed te skep, wetende dat Hy, Vader God, altyd daar is vir hulle.

Wat trauma aan ons doen, is om ons te laat begin twyfel of God daar is vir ons en ons begin dink dat ons op ons eie moet regkom Die vader van alle leuens begin dan vir ons te vertel  dat ons vergete en alleen is, omdat ons nie goed genoeg is vir God.  Om dus te vergeet, is om te begin onthou wie ek is. Ek is God se kind en Hy is my Vader en sal my nooit “drop” nie.

Wanneer ek onthou wie ek regtig is, dan is dit soveel makliker om te vergewe, vry te spreek en mense en myself in die “River of Mercy” te plaas.

Tweedens:  Slaan ons geen ag op wat voorheen gebeur het nie

Dit is belangrik dat ek nie sal toelaat dat wat voorheen met my gebeur het, my definieer nie. Dit is juis hier waar die vader van alle leuens my kom aankla en vir my vertel dat as ek nie gister die oorwinning kon behaal, hoe gaan ek dit nou kan regkry? Hy sal ook al my negatiewes konstant uitlig en my fokus daarop hou. So word ek fout bewus, in plaas van oplossingsbewus

Jesaja 43:18:

“Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie.”

Net so moet selfs my gedagtes weggestuur word van negatiewe denkpatrone, want om myself myself en ander mense, of omstandighede te blameer, veroorsaak dat ek God se werking in my lewe beperk en juis die negatiewe mag oor my toekoms gee.

Hoe om die negatiewe te verplaas met die positiewe, is die opdrag wat Vader God vir Moses  gegee het, om vir die Israeliete te gee wat deur die giftige slange gepik is.

Numeri 21:6-9:

“Toe stuur die Here giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het; en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê: Ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here, dat Hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit: en as ‘n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly.”

Johannes 3:14-17:

“En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het Sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.”

Derdens:   Strek my uit na wat voor is

Filippense 3:14:

“Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus”

Jesaja 43:19: “Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.”

Die vraag is: 

Wat is voor my in 2020 en waarna moet ek uitstrek?  Die antwoord is dat ek my moet uitstrek na die hoë roeping van God in Christus Jesus.

I Korinthiërs 1:9: “God is getrou, deur Wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here.”

Dit wil sê ons roeping van God is die “fellowship” of gemeenskap met Jesus Christus, onse Here!

So wanneer ek en jy met God gaan wandel in 2020, gaan ons die bonatuurlike wysheid van God sien gebeur, soos dit met die geloofshelde gebeur het.

Only the superior intelligence of God can use a dream loaf to defeat such a vast army. Only the wisdom of God can use a shepherd’s staff to open the mighty Red Sea and pour water from a rock for five million people. Only the intelligence of God could use a shout of praise to demolish the heavily fortified city walls of Jericho. Only His superior intelligence could use a donkey’s jaw bone to slay a thousand Philistine warriors, a small river pebble in the slingshot of a shepherd boy to slay the mighty giant Goliath, or a widow’s last bit of oil into a lucrative oil plant. Only the wisdom of God could use a mini cloud to break a famine that lasted for years, walk in a furnace of fire without being burned, use five loafs to feed five thousand men. Only His superior intelligence could reconstruct a blind man’s eye balls out of clay, call a buried corpse out of his tomb, command the wind and waves to become still, and lead Peter to a miraculous catch of fish where there was no fish before. The truth of the matter is that God’s intelligence is supernatural. It doesn’t originate from the realm of the material or natural. It originates from a realm where all of the above, and much more, becomes possible.

Watter voetspore wil jy in 2020 volg?

Gister sin, of wil jy op ‘n avontuur vertrek om saam met God te ontdek wat dit beteken om die hemel aarde toe te bring?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *