Hoekom voel ons soms verlore?

Matt 6:22 “Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees.

Een konstante in die lewe is dat ons nooit iets in die lewe kry waarna ons nie gemik het nie.

So baie keer is mense se doelwitte wasig en onduidelik. Hoekom so?

Een van die gevare van spesifieke doelwitte is die moontlikheid dat jy jou mislukkings spesifiseer! As die doelwit wasig is, is jy nie seker of jy misluk het nie. Maklik om jouself om die bos te lei né…

Wanneer jy jou doelwit skerp en duidelik maak weet jy eerstens waarna om te mik.

Dit is baie interessant dat jou brein so gemaak is dat dit jou wêreld herorganiseer volgens dit waarna jy mik. Ons sien nie baie van die wêreld nie, ons sien slegs dit waarop ons fokus waarlik raak.

Ons mik met ons oë.

Groot ape het nie veel wit in hulle oë nie, maar mense wel. Ons is so gemaak dat ander kan sien waarheen ons kyk…

Dink daaraan: Wanneer jy met jou vinger vir ”n hond wys waar die maan is kyk die hond nie na die maan nie, maar na jou vinger. ‘n Kind aan die ander kant sal weer kyk na dit waarna jy wys.

Terug by die mense. As ek nie kan sien waarheen jy kyk nie, kan ek nie jou optrede peil nie. Oor tyd beteken dit dat die kans vir ‘n misverstand al hoe groter raak, meer nog ek kan jou nie beskerm as ek jou nie kan peil nie. Terselfdertyd raak jou kans om jou sielsgenoot te ontdek al hoe kleiner, omdat jy nie meer vir mense wys waarheen jy kyk nie, waarna jy mik nie.

Ons is geskep met oë wat maklik wys waarna ons kyk. Wanneer ons na mekaar kyk, kyk ons eerste na die oë, want wanneer ons weet waarna die persoon kyk, kan ons makliker die motief van die hart vasstel.

In die ou dae was ons van jag afhanklik vir oorlewing, ons oë is ontwerp om ‘n bewegende teiken te volg.

Wat is visie?

Jy moet dus jou doel spesifiseer, meer as net jou doel, jou hoogste doel.

Dan moet daar ‘n verwantskap tussen jou hoogste doel en die dinge wat jy elke dag doen wees.

Daar is ‘n besliste konneksie tussen al die mikro-aksies in jou lewe en die makro doel van jou lewe.

Jer29:11 Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed, en nie teenspoed (nie tweede beste nie) nie, om aan julle ‘n toekoms (tik-vaw > verwagting) en hoop te gee.

‘n Goeie pad na die toekoms en hoop

‘n Goeie mikpunt by jou werk of in ‘n span is om jouself onmisbaar te maak.

M.a.w. as jy nie doen wat jy doen nie, sal daar chaos wees.

Soms is om ander se verantwoordelikhede op te tel nie ‘n handrem nie, maar ‘n geleentheid.

Wat gebeur wanneer die besigheid krimp en hulle kyk wie nie meer nodig is nie?

Ons kan nie sonder jou klaar kom nie, hier is nog meer vir jou om te doen.

Dit gee weer aan jou bedingings mag, ons noem dit die guns van die Here.

Matt 10:16 Kyk, Ek stuur julle uit soos skape onder die wolwe. Wees dan behoedsaam (Phroneemos > Demonstreer praktiese vaardigheid en vernuf – wees intellegent) soos slange en onskuldig (akeriaos > ongemeng = gefokusde motief) soos duiwe.

Ons meen soms dat behoedsaam, versigtig beteken dan hou ons terug i.p.v. om ons vernuf te demonstreer.

Die woord onskuldig aan die anderkant praat eerder van gefokusde motiewe, dus trek jy nie jou eie aandag af met gemengde mikpunte in jou lewe nie.

Onmisbaarheid is dus krag.

Dit beteken nie dat ons nie meer op die Here se krag staat maak nie, maar ons lewe raak ‘n lens wat die sonlig van Sy krag fokus op ons omstandighede…

Die tentpenne van waardes

Ons kan nie bestaan buite die raamwerk van gesonde waardes nie, want:

Hoe jou wêreld homself aan jou manifesteer word bepaal deur jou eie waardesisteem.

Jou visie in die lewe word gefokus deur dit waarna jy mik.

Wanneer jy na die wêreld kyk mik jy na iets met jou oë.

Jy kan nie op iets fokus sonder om daarna te mik nie.

En jy mik nie as jy nie waarde daaraan heg nie.

Dus is al jou persepsies afhanklik van jou waardesisteem.

As jy dan n waardesisteem nodig het, wat moet dit wees?

Mar 12:33 Om Hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself

Mik daarna om te leer hoe om jou skepper lief te kry sodat jy die nuanse van die liefde kan leer ken en verstaan.

Mik daarna om die meeste van jouself te maak vir jou, jou familie en jou gemeenskap.

Mik hoog en jou persepsies sal hulle self vorm rondom daardie doelwitte.

Dit sal aan jou gesag oor omstandighede gee en dan sal jy soos Dawid kan sê:

Ps16:6 Die meetsnoere (Toue waarmee grond afgemeet is) het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.

Sonder ‘n mikpunt, sonder ‘n doel is die ellende en angs van die lewe al wat jy oor het.

Dit maak mense bitter.

Die dissipline van mik

Vandag se slogan op straat: As dit goed voel doen dit!

Dissipline is nodig want ons lewe word om-swerm, met kompeterende korttermyn belange.

Die vraag is: Watter korttermyn belang kom eerste?

Geen een: Hulle moet in ‘n hirargie geprioritiseer en georganiseer word.

Frank Sonnenberg: If everything is a priority then nothing is a priority.

‘n Tweejarige tree op vanuit sy impulse, maar ‘n tweejarige kan nie alleen in die wêreld oorleef nie.

Besluite is ‘n baie gesofistikeerde proses.

Jou denke is ‘n interne koalisie van self gesentreerde tribes

Hierdie tribes het struktuur en lang termyn visie nodig om hulle te verenig.

En daarvoor is dissipline nodig.

Elke dissipline is daarop gemik om struktuur aan hierdie korttermyn impulse te gee.

Hierdie proses bring vryheid.

Impulsiwiteit en vryheid is nie die selfde ding nie.

Jy raak maklik net ‘n slaaf van jou impulse.

Dis die vryheid wat ‘n tweejarige kind het.

Hoe lyk ware vryheid?

Jer29:11 Ja, Ek ken die planne wat Ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed, en nie teenspoed nie, om aan julle ‘n toekoms en hoop te gee.

Een konstante in die lewe is dat jy nooit iets in die lewe kry waarna jy nie gemik het nie.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *