‘n Nuwe perspektief op hoop

(Teëgif vir moedeloosheid)

Daar is een plek waarvoor ons almal bang is… – Die land van onsekerheid…

Onsekerheid is daardie kanker wat hoop uit ons harte steel.

Hoop weer is daardie plek in ons hart waar begeerte en verwagting mekaar ontmoet. Die plek waar ‘n nuwe toekoms gebore word.

Hoop het die vermoë om more in ons gedagtes nader te bring sodat nuwe oorwinnings weer binne bereik voel.

Twee vreemdelinge

In die Bybel stap Twee vreemdelinge op ‘n pad en Hoop(Jesus) sluit by hulle aan… …maar hulle herken Hom nie!

Kom ons lees:

Luk 24:13  Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af.
Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge (kruisiging) wat gebeur het.
Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop,
maar hulle oë is verhinder om Hom te herken.

(Bekommernis steel visie)

Hy vra hulle toe: Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?
Met somber gesigte gaan hulle staan,

(Somberheid steel momentum)

en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom:
“Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?”
Hy vra vir hulle: Watter dinge? Hulle antwoord Hom:
“Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk;
en hoe ons priester Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het.
Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos.
Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het.

Later…

Luk 24:30 Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle.
Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn.

Ons lees van die twee manne want hulle het hoop verloor.

Hulle was so moedeloos dat hulle skoon in die verkeerde rigting geloop het. weg van Jerusalem. Jesus self het belowe dat as hulle in Jerusalem bly hulle met die Heilige Gees vervul sou word. Hulle stap dus weg van die belofte na dit wat vir hulle bekend was.

Soms vlug ons ook na die bekende en mis in die proses die belofte!

Vir hulle was daar was geen toekoms nie > geen geloof meer nie!

Langs die pad vra die Een wat die antwoord is (Jesus) die vraag:
Waaroor praat julle?

Hulle gaan staan, hulle kyk af want hulle droom van ‘n verlosser lê aan skerwe.

Hulle staan langs hoop maar is hopeloos…

Hulle staan langs krag maar hulle voel swak…

Hulle vlug na die bekende want hulle geloof hang aan die kruis!

Daar langs die pad vertel hulle aan Jesus van Jesus en hulle herken Hom nie!

Hopelose mense preek die probleem…

Hulle voel oorgelewer want hoop is gekruisig…

Luk 24:21  Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het.

Hoop is soos: ‘n Saad wat ryp word om weer te ontkiem…
Die saad moes eers sterf voordat dit weer kan lewe en vermeerder.

Wat Hy doen lyk soms onbeduidend vir die ongeoefende oog.

Hy kom as ‘n baba in ‘n stal… (Oorwinning lyk soms onbeduidend)

Hy word nie in Jerusalem gebore nie, maar in Betlehem… (Belofte lyk soms na neerlaag)

Hy daag op in ‘n storm en loop op die water maar Sy dissipels dink dis ‘n spook. (Onbekende maak bang)

Die twee het net dood aan die kruis gesien want oorwinning was soos die dood aangetrek…

Wat leer ons van Hom?

Daar is heerlikheid in jou lewe, maar dit lyk nie so nie…
Hy stuur seën maar dit lyk nie soos seën nie…
Hy stuur van die beste tye maar sonder geloof lyk dit soos die moeilikste tye…

Aan die kruis sê Hy dit is volbring en dit klink asof alles oor is, maar Hy bring lewe in die wêreld vermom as dood…

Wanneer herken die twee manne Hom?

Toe Hy die brood breek…
want…
Toe Hy die brood breek kon hulle Sy wonde sien.

Hulle moes eers leer wegkyk van hulle wanhoop.
Hulle moes leer om Sy wonde te sien i.p.v. hulle wonde!

Wat moet ek weet?

Daar is ‘n dal van dood skaduwee tussen die openbaring van wat Hy vir my gedoen het en die opstandings krag in my lewe…

Die dal is die plek van onsekerheid waar geloof groei…

Luk 23:46 Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee Ek my gees oor. Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas.

Sy laaste asem was ons eerste asem!
Daarom kan ons weer hoop!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *